Search result

nam kỳ - Page 2

Gia Định Báo – Số 5 năm thứ hai (tháng năm 1866)

Gia Định Báo – Số 5, năm thứ hai (tháng năm 1866)

Gia Định Báo (嘉定報) là tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt mới (chữ Quốc ngữ), được sáng lập bởi Trương Vĩnh Ký, được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Đây là số thứ 5 được phát hành vào tháng năm năm 1866.

Đọc thêm
1 2 3 4 7