Huế

Một bức ảnh đời thường của Huế xưa

1205 views

Nông dân và máy rê lúa ở Huế vào khoảng 1929, Paysans annamites à Huế travaillant à la machine d’abrasion du riz, 1929 Annamite peasants at Huế working at the rice abrasion machine, 1929

Đọc Thêm