Browse Tag

Gia Định Báo

Gia Định Báo – Số 6 năm thứ hai (tháng sáu 1866)

Gia Định Báo – Số 6, năm thứ hai (tháng sáu 1866)

Mời các bạn đọc số 6 của Gia Định Báo, ra mắt vào tháng sáu năm 1866. Gia Định Báo là báo đầu tiên bằng tiếng quốc ngữ của Việt Nam. Bạn cũng có thể tải báo để đọc trên những thiết bị đọc sách như Kindle (Amazon)… bằng cách bấp vào những links sau

Đọc thêm