Vua Khải Định - Marseille 1922

Vua Khải Định tại Marseille vào năm 1922

1 phút đọc

Vua Khải Định (Nguyễn Phúc Bửu Đảo), hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) và hoàng thân Vĩnh Cẩn (cầm nón) trong chuyến công du tại Pháp, Marseille, ngày 21 tháng 06 năm 1922. Người khoát tay lên vai hoàng tử Vĩnh Thuy là ông Albert Sarraut (Bộ trưởng Bộ thuộc địa).


L’Empereur Khải Định (de son vrai nom Nguyễn Phúc Bửu Đảo), le Prince Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (fils unique de l’empereur Khải Định et futur Empereur Bảo Đại) et le Prince Vĩnh Cẩn, cousin du Prince Vĩnh Thụy, qui tient le chapeau conique, lors d’une visite officielle en France – ici à Marseille le 21 juin 1922. Se tenant à côté du Prince Vĩnh Thụy est Albert Sarraut, gouverneur général de l’Indochine.


The Emperor Khải Định (born Nguyễn Phúc Bửu Đảo), Prince Vĩnh Thụy (born Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, only son of Emperor Khải Định and future Emperor Bảo Đại) and Prince Vĩnh Cẩn, cousin of Prince Vĩnh Thụy who holds the conical hat, during an official visit in France – Marseille by June 21st 1922. standing next to Prince Vĩnh Thụy is Albert Sarraut, Governor General of Indochina.