Jardin Francis Garnier

Vườn hoa Francis Garnier

1 phút đọc

Vườn hoa Francis Garnier ( Công trường Lam Sơn sau 1955 ) và bồn kèn tại giao lộ đường Bonnard và Charner (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955), bên trái hình là tiệm “Auto-Hall” bán các loại xe hơi, bên phải là nhà hàng Pancrazi mở đến tối khuya.
(Sài Gòn năm 1938)


Jardin Francis Garnier (Place Lam Sơn après 1955) et le carrefour de la rue Bonnard et Charner (Lê Lợi et Nguyễn Huệ après 1955). Sur la gauche, le concessionnaire “Auto-Hall” et sur la droite, le magasin Pancrazi.
(Saigon en 1938)


Garden Francis Garnier (Square Lam Sơn after 1955) and the crossroads of Bonnard and Charner Street (Lê Lợi và Nguyễn Huệ sau 1955). On the left, the cars dealer “Auto-Hall” and on the right, the store Pancrazi.
(Saigon in 1938)

Quitter la version mobile