Vẽ đẹp phương tây của Sài Gòn năm 1950

1488 views
1 min read
Saigon Charner & Bonnard - 1950

Hình được chụp ở góc đại lộ Charner và Bonnard (Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay), làm thoát lên một vẽ đẹp rất phương tây của Sài Gòn thời bấy giờ.
(Saigon, 1950)


Photo prise de haut au carrefour du boulevard Charner et Bonnard (Nguyễn Huệ và Lê Lợi de nos jours), dégageant une beauté presque très française de Saigon de l’époque.
(Saigon, 1950)


Photo taken from above at the crossroads of Boulevard Charner and Boulevard Bonnard (Nguyễn Huệ and Lê Lợi nowaday), bringing an almost very French beauty of Saigon at the time out.
(Saigon, 1950)

Bài Trước

Tứ Đại Mỹ Nhân Hà Thành

Bài Tiếp Theo

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cuối thế kỷ XIX

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn