Nhà thờ Đức Bà năm 1930

Nhà thờ Đức Bà năm 1930

1 phút đọc

Sau một Thánh Lễ tại nhà thờ Đức Bà.
(Sài Gòn năm 1930)


Sortie de la messe devant la Cathédrale de Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) en 1930.


After Mass in front of the Cathedral of Saigon (Nhà Thờ Đức Bà) in 1930.