Nhà Hát Lớn Saigon 1938

Nhà hát lớn Saigon vào năm 1938

1 phút đọc

Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng vào năm 1900 bởi kiến trúc sư người Pháp Félix Olivier. Kiến trúc của nhà hát được lấy cảm hứng từ Nhà hát Opéra Garnier ở Paris, trong khi phần mặt nhà hát thì lại lấy cảm hứng từ Petit Palais, Cung điện nhỏ, ở Paris.
(Saigon, 1938)


L’Opéra de Saigon, construit en 1900 par l’architecte Félix Olivier, a été inspiré par l’Opéra Garnier de Paris, tandis que sa façade est une réplique du Petit Palais de Paris.
(Saigon, 1938)


Saigon Opera House, built in 1900 by architect Félix Olivier, was inspired by the Opera Garnier in Paris, while its facade is a replica of the Petit Palais in Paris.
(Saigon, 1938)

Quitter la version mobile