Continental Palace 1950

Khách sạn Continental Palace vào năm 1950

1 phút đọc

Đường Catinat, trước Nhà Hát Lớn (phía trước Nhà Hát Lớn là vườn hoa Francis Garnier không thấy được trên hình) và khách sạn Continental nổi tiếng.
(Sài Gòn trong những năm 50)


La rue Catinat, devant le Grand Théâtre (devant le Grand Théâtre se trouve le jardin Francis Garnier, invisible sur la photo)  et le célèbre Continental Palace.
(Saigon dans les 1950)


Catinat Street, in front of the Grand Theatre (not seen on the picture is the Francis Ganier garden in front of the Grand Theatre) and the famous Continental Palace.
(Saigon in 1950’s)