Garage Charner Saigon

Garage Charner

1 phút đọc
QUẢNG CÁO

Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955).
(Sài Gòn năm 1953)


Le fameux garage Charner (Renault Austin Chevrolet), situé sur la rue Charner (Nguyễn Huệ après 1955).
(Saigon 1953)


The famous Charner Garage (Renault Austin Chevrolet), located on the street Charner (Nguyễn Huệ after 1955).
(Saigon 1953)


QUẢNG CÁO