Garage Charner

334 views
1 min read
Garage Charner Saigon

Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955).
(Sài Gòn năm 1953)


Le fameux garage Charner (Renault Austin Chevrolet), situé sur la rue Charner (Nguyễn Huệ après 1955).
(Saigon 1953)


The famous Charner Garage (Renault Austin Chevrolet), located on the street Charner (Nguyễn Huệ after 1955).
(Saigon 1953)

Nữ sinh trường trung học Trưng Vương
Bài Trước

Áo dài Trưng Vương

Boulevard de la Somme
Bài Tiếp Theo

Boulevard de la Somme

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn