Cột cờ Thủ Ngữ 1875

Cột cờ Thủ Ngữ Saigon

1 phút đọc

Cột cờ Thủ Ngữ (Pointe des Blagueurs) và nhà của ông Vương Thái (Wang Thai), bên trái là rạch Bến Nghé. Cột cờ Thủ Ngữ được người Pháp cho dựng lên vào tháng 10 năm 1865, nhầm báo hiệu để cho tàu thuyền ra vào Cảng nên biết vào ngay hay chờ đợi. Từ “Thủ ngữ” có nghĩa là sở canh tuần tàu biển.
(Sài Gòn năm 1875)


La célèbre Pointe des Blagueurs et la maison de Monsieur Wang-Tai (Vương Đại), un très riche commerçant d’origine chinoise. La Pointe des Blagueurs a été érigée par les français en octobre 1865 pour surveiller et autoriser les entrées et sorties des bateaux du port de Saigon.
(Saigon, 1875)


The famous Signal Mast (Pointe des Blagueurs) at Saigon and the house of Mr. Wang-Tai, a very rich born-chinese businessman. The Signal Mast was built by French in October 1865, at the place where the Saigon river met the Arroyo Chinois, to inform and authorize the entry and exit of vessels from the Saigon’s port.

Quitter la version mobile