Bệnh viện ở Saigon năm 1953

Bệnh viện ở Saigon năm 1953

in Cochinchine - Saigon

Một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đang phục vụ một bệnh nhân người Pháp
(Tháng giêng 1953)


Une femme en Áo Dài servant un malade étranger dans un hôpital à Saigon
(Janvier 1953)


A woman in Áo Dài helping a foreign patient in a hospital in Saigon
(Jan. 1953)

Latest from Cochinchine - Saigon

Go to Top