Bệnh viện ở Sài Gòn năm 1953

707 views
1 min read
Bệnh viện ở Saigon năm 1953

Một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đang phục vụ một bệnh nhân người Pháp
(Tháng giêng 1953)


Une femme en Áo Dài servant un malade étranger dans un hôpital à Saigon
(Janvier 1953)


A woman in Áo Dài helping a foreign patient in a hospital in Saigon
(Jan. 1953)

Bài Trước

Vũ Nữ ou Geisha

Bài Tiếp Theo

Les Grands Magasins Charner vào năm 1925

Bài Mới Nhất Về Chủ Đề Sài Gòn