Bệnh viện Gia Định 1930

1 phút đọc
Hôpital de Gia Dinh 1930

Trước cổng bệnh viện Gia Định (Hopital de Gia Dinh).
Sau năm 1945, Hôpital de Gia Định được đổi tên thành bệnh viện Nguyễn Văn Học. Sau năm 1968, bệnh viện được xây rộng ra nhầm đáp ứng số lượng bệnh nhân càng tăng cao và đổi tên thành Trung tâm thực tập y khoa Gia Định. Từ sau năm 1975, bệnh viện được đổi tên thành bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
(Sài Gòn 1930)


Devant l’hôpital de Gia Định.
Après 1945, l’hôpital prit le nouveau nom Nguyễn Văn Học, avant d’être agrandi en 1968. A partir de 1975, l’hôpital Nguyễn Văn Học devient Nhân Dân Gia Định.
(Saigon en 1930)


In front of the hospital Gia Định.
After 1945, the hospital was renamed Nguyễn Văn Học before being expanded in 1968. Since 1975, Nguyễn Văn Học Hospital becomes the Gia Định People’s Hospital.
(Saigon in 1930)