Ventouse de Rhume

0 views
1 min read

Người hút gió ở Sài Gòn (1955)