Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924 5

1 phút đọc

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924