Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924 11

0 views
1 min read

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924