Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924 10

0 views
1 min read

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924

Lễ Tứ Tuần Đại Khánh của vua Khải Định 1924