Dinh Thượng Thơ – Bureaux du secrétariat du gouvernement cochinchine – Khu trung tâm hành chính Sài Gòn và Nam Kỳ

0 views
1 min read

Khu trung tâm hành chính Sài Gòn và Nam Kỳ

Khu trung tâm hành chính Sài Gòn và Nam Kỳ