Con đường đến vinh quang 17

0 views
1 min read

Các tân khoa bái ông Tổng đốc Nam Định (1897)

Các tân khoa bái ông Tổng đốc Nam Định (1897)