Con đường đến vinh quang 15

0 views
1 min read

Các tân khoa được ban mũ, áo, hia (1897)

Các tân khoa được ban mũ, áo, hia (1897)