Con đường đến vinh quang 15

1 phút đọc

Các tân khoa được ban mũ, áo, hia (1897)

Các tân khoa được ban mũ, áo, hia (1897)