Học trò Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký ở Sài Gòn thập niên 1930

0 views
1 min read

Học trò Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký ở Sài Gòn thập niên 1930