Thời Pháp Thuộc - Page 3

Garage Charner Saigon G

Garage Charner

14/04/2016
Nhà garage nổi tiếng Charner (Renault Austin Chevrolet) trên đường Charner (Nguyễn Huệ sau 1955). (Sài Gòn năm 1953) Le fameux garage Charner (Renault Austin Chevrolet), situé sur la rue Charner (Nguyễn
Go toTop