Browse Tag

Giáo Dục

Nội cảnh ở Trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Nội cảnh của trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội đầu thế kỷ 20

Trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội là một trong những trường trung học nổi tiếng nhất ở Đông Dương, Trường được thành lập năm 1919, giải thể năm 1965. Sau khi đã khám phá lịch sữ hình thành của trường ở phần 1, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nhé ! Năm

Đọc thêm