Browse Tag

Hội Thừa Sai Paris

Cha Soubeyre ở Tonkin
Cha Soubeyre ở Tonkin (Bắc Kỳ)

Kho tài liệu Việt Nam trong Hội Thừa Sai Paris

Từ tháng 09/2019, toàn bộ tài liệu lưu trữ, thư viện, kho tranh ảnh, bản đồ và các bộ sưu tập đồ vật của Hội Thừa Sai Paris, Missions Etrangères de Paris (MEP), được quy tụ về Viện Nghiên Cứu Pháp-Châu Á, Institut de Recherche France-Asie (IRFA), trong đó kho tài liệu liên quan đến

Đọc thêm