Nhân Vật - Page 2

Nam Phương Hoàng Hậu tương lai

307 views

Nguyễn Hữu Thị Lan ( Nam Phương hoàng hậu ) trong thời gian du học tại Pháp.  Sinh năm 1914, bà là con gái một nhà hào phú Nam bộ là ông Nguyễn Hữu Hào và là cháu ngoại ông Lê Phát Đạt, tức Huyện Sỹ, người giàu nhất Nam bộ đầu thế kỷ 20.
(Bức ảnh được chụp vào những năm 1920 khi bà còn đang du học ở Pháp)


Nguyễn Hữu Thị Lan (future l’impératrice Nam Phương) lors de ses études en France. Née en 1914, elle fut la fille du riche homme d’affaires Nguyễn Hữu Hào et petite-fille de Lê Phát Đạt, l’homme le plus riche du Sud du Vietnam au début de XXème siècle.
(La photo a été prise dans les années 20 lors de ses études en France)


Nguyen Huu Thi Lan (future Empress Nam Phương) during her studies in France. Born in 1914, she was the daughter of the rich businessman Nguyen Huu Hào and granddaughter of Lê Phát Đạt, the richest man in South Vietnam in early twentieth century.
(The photo was taken in the 20s during her studies in France)

Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc

1002 views

Hộ pháp đạo Cao Đài Phạm Công Tắc, tự là Ái Dân, biệt hiệu Tây Sơn Đạo, về nhà sau lễ nửa đêm bằng xe xích lô của giáo chủ.
(Tây Ninh tháng 07 năm 1948)


Le Pape du Caodaïsme Phạm Công Tắc de retour, sur le cyclo papal, après sa messe de minuit.
(Tây Ninh, Juillet 1948)


Caodaist Pope Phạm Công Tắc on the return way, in the papal tricycle, after holding midnight mass.
(Tây Ninh, July 1948)