Search result

Dinh Thượng Thơ - Page 2

Chợ Lớn ở Sài Gòn

Lịch sữ người Minh Hương ở Sài Gòn

Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh hương và Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử là có gốc Minh hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Tánh, Ngô Tùng

Đọc thêm