Search result

Đông Dương

Cái và Cáy

“Cái” và “Cáy”, anh chưa phân biệt được thì đừng động phòng nhé !

“Này anh, tiếng Việt mình rất phong phú, riêng từ “cái” thôi, viết thì giống nhau, đọc lên giống nhau mà nghĩa thì khác hẳn. Người ta gọi đó là đồng tự, đồng âm mà dị nghĩa. Tuỳ theo vị trí chữ “cái” đó đứng ở đâu, đi với từ nào mà biết nó thuộc

Đọc thêm
1 2 3 4